اطلاعات بارگیری

[tblock title=”اطلاعات بارگيري”/]

اطلاعات بارگيري پتروشيمي غدير

اطلاعیه

با توجه به خواست و نیاز مشتریان و حفظ کرامت مراجعان، شرکت پتروشمی غدیر، تا اطلاع ثانوی بارگیری روزانه را به صورت آزاد انجام می دهد. 

دظهر و روزهاي پنجشنبه تا ساعت ۱۲ و ماشين هاي صادراتي تا ساعت ۱۰ صبح مي باشد.

 


999

21.

000_00001

WWW

000_00001

000_00001

000_000011.