ماموریت

ماموريت شرکت

  • توليد و عرضه PVC با رعايت استانداردهاي کيفي و زيست محيطي در بازارهاي داخلي و خارجي با هدف ارزش افزايي براي سهامداران

چشم انداز  

  • پتروشيمي غدير سرآمد و  پيشتاز در توليد و عرضه PVC در کشورهاي منطقه