مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی وpiping کولینگ تاورو رنگ آمیزی اسکلت فلزی داخل حوضچه کولینگ تاور خود

آگهــی مناقصه شماره 198/96 مناقصه  از تاریخ 96/۰7/07…
۱۰:۲۸