تماس با ما

راه های ارتباطی با ما

دفتر مرکزی : شهرك غرب، خيابان دادمان، خيابان فخارمقدم، پلاك ۴،ساختمان آريو برزن

دفتر کارخانه : خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی ،سایت سه، شرکت پتروشیمی غدیر

وب سایت :‌ www.GPC.ir

 پست الکترونیک : ‌info@gpc.ir

تلفن ها تماس دفتر مرکزی :‌

۰۲۱۴۱۷۹۱۰۰۰

تلفن کارخانه:

۰۶۱۵۲۱۲۴۰۰۰

 

شماره تلفن های داخلی دفتر تهران شرکت پتروشیمی غدیر
فاکس شماره داخلی نام و نام خانوادگی واحد ردیف
۱
هیئت مدیره(طبقه چهارم)
  ۴۱۰ خانم اعتماد مسئول دفتر ۲
  ۴۱۸ آقای رسولی   ۳
مشاورین و خدمات (طبقه سوم)
  ۳۰۴ آقای شمس رئیس امور حقوقی ۴
  ۳۰۳ آقای کتیرائی مسئول دفتر  
  ۳۰۵ خانم مجید نیا    
  ۳۰۸ آقای جزیرئیان حسابرسی داخلی ۵
  ۳۰۰     ۶
  ۳۰۷   اناق مهمانان ۷
واحد مالی (طبقه دوم)
۲۱۳ ۲۰۵ آقای گودرزی مدیر مالی ۸
  ۲۰۰ خانم سواره مسئول دفتر ۹
  ۲۰۲ خانم موسوی حقوق و دستمزد ۱۰
  ۲۰۳ خانم مدنی حسابداری صنعتی و گزارشات ۱۱
  ۲۰۶ خانم شمسایی خزانه ۱۲
  ۲۰۴ خانم هادی زاده گزارشات ۱۳
  ۲۰۷ آقای محسن صادقی کارمند خزانه ۱۴
  ۲۱۱ مهدی صادقی کارپرداز ۱۵
  ۲۰۸ آقای برقعی سرپرست بودجه و گزارشات ۱۶
  ۲۰۹ آقای شعبانی رئیس حسابداری مدیریت ۱۷
  ۲۱۲ آقای فرزام مسئول سند زنی ۱۸
  ۲۱۵ آقای ارجمندی رئیس حسابداری مالی ۱۹
  ۲۱۷ آقای ایازی کارشناسی حسابداری فروش ۲۰
واحد بازرگانی(طبقه یک)
  ۱۰۲ آقای فیض پور مدیر بازرگانی ۲۱
  ۱۰۰ آقای گلستانی مسئول دفتر ۲۲
  ۱۰۳ آقای ناهیدی رئیس تدارکات ۲۳
  ۱۰۴ آقای حیدراولاد کارشناس خرید ۲۴
  ۱۰۵ آقای موسوی کارشناس خرید ۲۵
  ۱۰۶ آقای موالی کارشناس خرید ۲۶
  ۱۰۷ آقای بصیری کارشناس خرید ۲۷
  ۱۱۷ آقای ژاله ساری سرپرست طبقه بندی کالا ۲۸
  ۱۱۱ خانم  بیژه فروش خارجی ۲۹
  ۱۱۲ خانم معادی فروش داخلی ۳۰
  ۱۱۵ خانم رجایی کارشناس خرید داخلی  
  ۱۰۹ آقای توسلی آبدارخانه ۳۱
  ۱۱۸   رستوران ۳۲
  ۱۱۰   حراست ۳۳
         

 

 

                                              ليست تلفن هاي داخلي مجتمع پتروشيمي غدير  
اداری
کد بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۰۲۰ ۲۴۱۱۸ -۱۱۸ ۹-۲۴۰۰۰-۱  آقای حیاتی مخابرات ۱
۶۴۰۰ ۲۴۰۳۱ ۲۴۶۰۲ آقای  صفری  ترانسپورت ۲
   Fax : 24020 ۲۴۰۲۱-۲۳ خانم  رستمي نژاد مسئول دفتر مدیریت ۳
  ۲۴۶۲۵ ۲۴۶۲۴ خانم شریعت مسئول دفتر مديرمجتمع واداری ۵
۶۰۶۳   ۲۴۰۴۴ آقای صفری زاده رئیس بهره برداری  
۶۲۲۲ ۲۴۱۱۷ ۲۴۶۰۷ آقای امین پور رئیس حراست ۶
۶۰۸۶   ۲۴۰۰۶ آقای آذر رئیس خدمات ۷
۶۰۳۰   ۲۴۰۳۰ آقای برون رئیس روابط عمومی ۸
۶۰۲۹   ۲۴۰۲۹ آقای فرهادی روابط عمومی  
۶۰۵۵   ۲۴۰۵۵ آقای آلبوغبیش  
۶۰۶۰   ۲۴۱۳۰ آقای سیاحی  سرپرست خدمات عمومی ۹
۶۶۰۸   ۲۴۶۰۸ آقای قنواتی سرپرست رفاه  
    ۲۴۰۰۵ آقای راشدی رفاه  
۶۳۸۰   ۲۴۰۵۰ آقای عطائی سرپرست امور اداری  
    ۲۴۶۱۱ آقای هلالی  سرپرست امور کارکنان ۱۰
    ۲۴۶۱۲ آقای خاکسار امور کارکنان سایت
    ۲۴۰۱۴ آقای سبیعی
  Fax :24010 ۲۴۶۲۶ خانم فرهمند دبیرخانه  
۶۶۲۱ Fax :24041 ۲۴۶۲۱ آقایان کشاورزی -دریاشناس امور مسافرت ۱۱
    ۲۴۰۵۱ خانم موسویون سرپرست آموزش ۱۲
۶۴۱۰   ۲۴۲۲۲ آقای محسنی آموزش
    ۲۴۰۰۴ خانم بهمنی
۶۱۱۰ fax:24031 ۲۴۱۰۸ آقای سواری  سرپرست حفاظت فیزیکی ۱۳
۶۰۹۵   ۲۴۰۹۵ آقای دهقان سرپرست برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش ۱۴
۶۰۱۰   ۲۴۰۰۳ آقای اکبری سرپرست برنامه ریزی نیروی انسانی  
۶۶۱۸   ۲۴۶۱۸ آقای  دهداریان رئیس  برنامه ریزی واطلاعات ۱۵
    ۲۴۰۹۱ آقاي ترابی کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل  
۶۱۷۷   ۲۴۱۷۷ آقای جلالی رئیس فناوری اطلاعات IT ۱۸
۶۲۰۰   ۲۴۲۰۰ آقای حمیدپور فناوری اطلاعات IT (شبکه) ۱۹
    ۲۴۱۷۶ خانم ناصری (سخت افزار)  IT فناوری اطلاعات ۲۱
۶۱۷۵   ۲۴۱۷۵ آقای شمیل پور (سخت افزار) IT فناوری اطلاعات ۲۲
    ۲۴۶۱۵ آقاي مشكي زاده رییس امورحقوقی و قراردادها ۲۳
    ۲۴۲۸۱ خانم مولائی امور حقوقی و قراردادها ۲۴
    ۲۴۲۸۲ آقای هاشمی زاده
    ۲۴۳۰۶ آقای امیری
    ۲۴۰۲۷ مدیر مالی مدیرمالی ۲۵
۶۰۵۹   ۲۴۰۵۳ آقای شعبانی امور مالی ۲۶
۶۰۵۷   ۲۴۰۵۹ آقای علوی
    ۲۴۰۵۷ خانم رستمی
۶۰۵۴   ۲۴۰۵۴ آقای شوشتری
    ۲۴۰۵۸ آقای آلبوغبیش
    ۲۴۲۱۳ آقای غلامی پژوهش و توسعه  
    ۲۴۰۲۸ آقای منافیان ۲۷
    ۲۴۲۶۰ خانم بهادری
۶۰۳۵-۶۰۳۶   ۲۴۰۷۵ آقایان  رمضانیان – تجلی امور گمرک ۲۸
۶۰۳۴   ۲۴۰۳۴ آقایان  شیرازی – ریحانی فتوکپی ۲۹
۶۰۴۶-۶۲۸۶   ۲۴۰۳۲ آقایان طالب عساکره – حاتم آلبوغبیش آبدارخانه ساختمانی اداری همکف ۳۰
۶۰۳۳   ۲۴۰۳۳ آقای حمزه آلبوغبیش آبدارخانه ساختمانی اداری طبقه اول ۳۱
    ۲۴۰۳۷ آقای حمزه آلبوغبیش انبار کالا ۳۱
           
فنی مهندسی
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۲۴۲ ۲۴۲۴۲ ۲۴۶۱۴ آقاي حیدری رئیس خدمات فنی ۳۰
    ۲۴۶۲۲ آقای یاوری  دفتر خدمات فنی ۳۱
۶۰۶۲   ۲۴۰۶۲ آقای عالیشاه سرپرست مهندسی عمومی ۳۶
۶۰۴۱   ۲۴۰۶۳  آقای دشتی زاده رئیس فرآیند ۳۲
۶۰۶۸   ۲۴۰۶۸ آقای بلوچستانی  برق ۳۳
۶۰۶۷   ۲۴۰۶۷ آقای مشایخی مهندسی ۳۵
۶۰۵۲   ۲۴۰۵۲ آقای شکوهیان نقشه کشی ۳۷
۶۰۶۵   ۲۴۰۶۵  خانم عساکره  ابزاردقیق ۳۸
    ۲۴۰۲۵  خانم نوروزی پور آرشیو فنی ۳۹
    ۲۴۰۶۰ خانم بهمنی انرژی  
۶۰۸۱   ۲۴۰۳۵ آقای ایزدی مهندسی ۴۰
۶۲۳۵   ۲۴۰۳۶ آقای قنواتی مهندسی  
۶۱۴۶   ۲۴۱۴۶ خانم پلوزاده فرآیند VCM ۴۱
۶۱۷۲   ۲۴۱۷۲ خانم توکلی فرآیند PVC ۴۲
۶۰۶۶   ۲۴۰۶۶ خانم  کاظمی   کنترل تولید ۴۴
۶۳۳۶   ۲۴۰۴۲ آقای زارع سیویل  
۶۲۳۰   ۲۴۲۷۰ خانم مجیدنیا  بازرسی فنی ۴۵
۶۲۷۱   ۲۴۱۸۷ آقای بهشتی
۶۲۷۲   ۲۴۱۸۶ آقای تهمتن
۶۲۷۳   ۲۴۲۷۲ آقای دریس طرفی
۶۲۷۴   ۲۴۲۷۱ آقای شکاری
آتش نشانی
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۱۲۹ ۲۴۱۲۶ ۲۴۱۲۹ آقای وحیدی سرپرست ایمنی و آتش نشانی ۴۶
۶۱۳۰   ۲۴۱۷۸ آقای شیرعلی نژاد ايمني ۴۸
    ۲۴۱۱۹ آقایان حیدری- یوسفی-باوند
۶۱۱۵   ۲۴۱۱۵ آقای سبحانی انباردار ایمنی آتش نشانی ۴۹
۲۴۱۲۸ ۲۴۱۲۵ ۱۲۵ آتش كار ايستگاه آتش نشاني ۵۰
    ۱۱۵ پرسنل آتش نشاني آمبولانس مجتمع ۵۱
واحد VCM
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۱۳۳ ۲۴۰۹۸ ۲۴۱۳۳ آقاي آرمان اعلایی  سرپرست واحد VCM ۵۲
    ۲۴۱۳۴ آقایان  زلال – افرا – ارزانی -حسین پور سرپرست شیفت ۵۳
  ۲۴۱۴۹ ۲۴۱۳۹ پرسنل بهره برداری اتاق کنترل VCM  (DCS) ۵۴
    ۲۴۱۴۷ پرسنل بهره برداری اتاق لاکر  
۶۲۴۷ ۲۴۱۳۲ ۲۴۱۳۸ آقای بخرد رئیس ابزاردقیق ۵۵
    ۲۴۱۳۶ آقایان تفکری-قنواتی-صالحی-جانی روشن شیفت ابزاردقیق  VCM ۵۶
۶۲۹۲   ۲۴۲۴۸ آقای جانی روشن ابزاردقیق ( VCM،UT)  
  ۲۴۱۸۴ ۲۴۱۳۷   ابزاردقیق ۵۷
    ۲۴۲۴۷ شکوهی نسب ابزاردقیق ۵۸
    ۲۴۱۰۲ آقای علوی پور کالیبراسیون  
    ۲۴۳۳۴ آقای قنواتی -باوی آبدارخانه VCM ۶۱
           
واحد PVC
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
  Fax :24148 ۲۴۱۴۴-۴۵ آقایان  امینی-گله زاده- شریفی- فرهمندیان-حاجبی کشیک ارشد ۶۲
۶۱۶۶   ۲۴۱۶۶ آقای سرلک سرپرست واحد PVC ۶۲
  ۲۴۶۰۳ ۲۴۱۶۱ آقایان بیت مشعل-صالح فر-امیرزاده- زباری پور سرپرست شیفت PVC ۶۳
  ۲۴۱۶۸ ۲۴۱۶۰ پرسنل بهره برداری اتاق کنترل   PVC (DCS) ۶۴
    ۲۴۱۸۰ پرسنل بهره برداری رزين اتاق کنترل رزین (DCS) ۶۵
    ۲۴۱۸۲ پرسنل بهره برداری رزین (تعمیرات) ۶۶
    ۲۴۰۹۴ پرسنل بهره برداری سایتمن PVC  
    ۲۴۰۸۶   سرپرست بسته بندی ۶۷
    ۲۴۰۸۷ آقایان  بهوندي – دهقان – طحان نژاد- پناهی سرشیفت بسته بندی  
    ۲۴۱۵۹ آقایان کاظمی-عبادی-دریس-کواری بسته بندی (انبار دار) ۶۸
۶۱۲۲   ۲۴۱۲۲ خانم کاهلی آزمایشگاه ۶۹
۶۱۲۳   ۲۴۱۲۳ خانم بیداردل
  ۲۴۱۳۵ ۲۴۱۵۵ پرسنل آزمایشگاه
    ۲۴۰۱۳ خانم ها قاسمی-تلوری محلول سازی  
    ۲۴۱۵۶ آقایان بابایی-حسینی-سلامه- دریایی سمپلمن آزمایشگاه ۷۰
۶۱۲۰   ۲۴۱۲۰ آقای میثاق رئیس HSE ۷۱
۶۰۵۶   ۲۴۰۵۶ خانم شمس رئیس تضمین کیفیت ۷۲
۶۱۲۴   ۲۴۱۲۴ خانم   هنرور رئیس محیط زیست ۷۳
۶۱۲۱   ۲۴۱۲۱ خانم معتمدی رئیس بهداشت صنعتی  
۶۱۸۳   ۲۴۱۸۳ آقای رحیمی کارشناس بهداشت محیط ۷۴
۶۱۴۱ fax:24143 ۲۴۱۴۲ آقای نمازی  باسکول ۷۵
    ۲۴۱۴۱ آقای راه خداپور ۷۶
    ۲۴۱۰۰ آقای صالح پور  
    **** آقای آلبوغبيش آبدارخانه pvc ۷۷
           
واحد  UTILITI
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۱۶۵ ۲۴۱۶۵ ۲۴۱۶۷ آقای  دبیری نژاد رئیس واحد UT ۷۸
  ۲۴۱۵۳ ۲۴۱۶۳ آقايان  بمانعلی -گلشنی-شاکری-قنواتی سرشیفت واحد ۷۹
  ۲۴۱۵۴ ۲۴۱۴۰ پرسنل بهره برداری اتاق كنترل ASU ۸۰
    ۲۴۱۳۱ پرسنل بهره برداری بويلر ۸۱
    ۲۴۳۲۳ پرسنل UT واحد UT (DM) ۸۲
    ۲۴۱۵۱   آبدارخانهUT ۸۳
           
تعمیرات و  کارگاهها
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۱۶۴ ۲۴۰۴۵ ۲۴۶۲۷ آقای مرادی رئیس تعمیرات ۸۵
۶۳۰۵   ۲۴۰۸۲ آقای رفیعیان رئیس برنامه ریزی تعمیرات ۸۶
۶۳۱۰   ۲۴۳۱۰ افروزنیا رئیس سرویس های تعمیراتی و کارگاه ۸۷
    ۲۴۲۵۵ آقایان احمدی-نوروزی-دشمن زیاری-کریمیان سرشیفت تعمیرات ۸۸
۶۲۵۴ ۲۴۲۵۲ ۲۴۲۵۴ آقای بازگیری نژاد رئیس مکانیک ۸۹
۶۲۵۱   ۲۴۲۵۱ آقای فرهادی نیا سرپرست مکانیک  
۶۲۵۷   ۲۴۲۵۳ آقای شهیبی سرپرست تهویه  
    ۲۴۲۵۶ پرسنل مکانیک مکانیک ۹۰
    ۲۴۲۵۷ پرسنل ماشینری ماشینری ۹۱
۶۰۸۰ ۲۴۳۰۴ ۲۴۰۸۰ آقای فردائی سرپرست ماشینری ۹۲
۶۲۸۰   ۲۴۰۸۰ آقای رئیسی مقدم سرپرست PM  
۶۳۰۸   ۲۴۳۰۸ آقای جعفری آهنگر واحد CM  
    ۲۴۳۰۹ آقای حیاتی متریال من ۹۳
    ۲۴۰۸۵ آقایان قاسمی-محیسني-سليماني-بردوئی انبار تعمیرات ۹۴
    ۲۴۲۵۰   برنامه ریزی تعمیرات ۹۵
    ۲۴۱۶۲ آقای لطفی
    ۲۴۳۰۷ آقای اصلاحی
۶۱۸۴ ۲۴۰۸۴ ۲۴۱۸۸ آقای داوری نیا رئیس  برق ۹۶
۶۱۸۸   ۲۴۰۸۸ آقای هادی سعیدی سرپرست اجرائی برق  
  ۱۱۴ ۲۴۰۸۸ آقايان ملاکی – عبودی- بهفر-اسماعیلی-رفیعی سابستیشن MAIN ۹۷
    ۲۴۰۸۳ آقايان بلالک-قنواتی-حیاتی سابستیشن VCM ۹۸
    ۲۴۰۸۹ آقاي مرادی -صفری سابستیشن PVC ۹۹
    ۲۴۱۸۹ آقايان قاسمي – اندي-دهداری سابستیشن  RESIN ۱۰۰
           
انبار
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۶۱۳   ۲۴۶۱۳ آقای  قیصری سرپرست انبار ۱۰۲
۶۰۴۴   ۲۴۰۷۱ آقای  محسنی طبقه بندی کالا ۱۰۳
۶۰۴۷   ۲۴۰۶۹ آقای قصابی    
۶۰۴۸   ۲۴۰۷۲  آقای حاجیوند دریافت و توزیع ۱۰۴
    ۲۴۱۷۰ خانم ژولانژاد سفارشات ۱۰۶
۶۶۲۴   ۲۴۳۰۰ آقای سلیمانی  
۶۰۷۷   ۲۴۶۲۸ آقای حیدری بازرگانی ۱۰۷
۶۰۷۰ ۲۴۶۳۰ ۲۴۰۷۷ آقایان بادامی – موبدی
۶۰۷۶   ۲۴۰۷۶ آقای عبدالله اصل واحد انبار ۱۰۸
۶۰۴۳   ۲۴۰۷۳ آقای جمشیدی واحد انبار ۱۰۹
۶۰۴۹   ۲۴۰۷۴ آقای  بیگدلی واحد انبار ۱۱۰
۶۰۵۰   ۲۴۱۷۴ آقای بنی سعید واحد انبار ۱۱۱
    ۲۴۰۷۹   آبدارخانه انبار ۱۱۲
           
خدمات زیر بنایی و ترانسپورت
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۰۳۹   ۲۴۰۳۹ آقای علی بادامی شهردار سایت ۱۱۳
    ۲۴۱۹۱ آقایان کریمی- هراتیان- سواریان تعمیرگاه ماشین آلات  
    ۲۴۰۳۸  استیجاری ترانسپورت ۱۱۴
۶۳۱۳-۶۲۶۷   ۲۴۰۷۸ آقایان صفری- رسول غفوری جرثقیل  
    ۲۴۰۴۳ پرسنل خدمات و زیر بنایی ۱۱۵
           
حراست
توضیحات بی سیم- فاکس تلفن تماس پاسخگو واحد / قسمت ردیف
۶۱۱۰   ۲۴۶۰۶ آقای سواری حفاظت فیزیکی  
    ۲۴۱۰۸ آقایان صالح زاده – معجزی اداری حراست ۱۱۶
    ۲۴۱۱۰-۱۱ سرشیفت دروازه یک ۱۱۷
    ۲۴۱۰۵-۶ پرسنل حراست دروازه دو ۱۱۸
    ۲۴۱۰۳ آقای حیات امور مراجعین ۱۱۹
    ۲۴۱۰۴ ضلع فن آوران برجک دو ۱۲۰
    ۲۴۱۰۷  ضلع شیمی بافت برجک چهار ۱۲۱
           
رستوران
۶۳۰۳   ۲۴۳۰۳ آقای صالحی کیا سرپرست رستوران ۱۲۲
۶۳۳۰-۶۳۳۱   ۲۴۳۳۰ آقایان بیرونی – شهریسوند سالن ۱۲۳
Display Name Email Address
Afrooznia , Vahid VAfrooznia@gpc.ir
Aghajari , Nemat NAghajari@gpc.ir
Akbari , Habib HAkbari@gpc.ir
Alboghobeish , Abdolnaser Sajad AAlboghobesh@gpc.ir
Alishah , Farshad FAlishah@gpc.ir
Amini , Mehdi mamini@gpc.ir
Aminpour , Hamidreza HAminpour@gpc.ir
Amiryfar , Mehdi MAmiryfar@gpc.ir
Anvar , Jalal JAnvar@gpc.ir
Asadi , Ahmad AAsadi@gpc.ir
Asakereh , Nasrin NAsakereh@gpc.ir
Ayazi , Morteza MAyazi@gpc.ir
Azar , Saeid SAzar@gpc.ir
Badami , Mohammad Reza MRBadami@gpc.ir
Bahadori , Maryam MBahadori@gpc.ir
Baheshti , Alireza ABaheshti@gpc.ir
Bahmaei , Fariba FBahmaei@gpc.ir
Bahmaei , Fereshteh FBahmani@gpc.ir
Baloochestani , Sorosh SBaloochestani@gpc.ir
Banisaeid , Ghasem GBanisaeid@gpc.ir
Basiri , Behzad BBasiri@gpc.ir
Bayanak , Amin ABayanak@gpc.ir
Bazgiri , Nasir NBazgiri@gpc.ir
Beheshti , Alireza ABeheshti@gpc.ir
Bekhrad , Mahmood MBekhrad@gpc.ir
Bidardel , Firozeh FBidardel@gpc.ir
Bizheh , Elmira EBizheh@gpc.ir
Borghei , Mehdi MBorghei@gpc.ir
Dabiri , Mohammad MDabiri@gpc.ir
Davarinia , Mehrdad MDavarinia@gpc.ir
Dehdarian , Ehsan EDehdarian@gpc.ir
dehghan , ebrahim edehghan@gpc.ir
Deriss , Karim KDeriss@gpc.ir
Eslahi , Masoud MEslahi@gpc.ir
Esmaeili , Afshin AEsmaeili@gpc.ir
Etemadi , Fatemeh fetemadi@gpc.ir
Eydizadeh , Tahereh TEydizadeh@gpc.ir
Farahmand , Maryam MFarahmand@gpc.ir
Farahmandian , Hamidreza HFarahmandian@gpc.ir
Farahmandian , Mostafa MFarahmandian@gpc.ir
Fardaei , Iman IFardaei@gpc.ir
Farhadi , Iman IFarhadi@gpc.ir
Farhadinia , Mostafa MFarhadinia@gpc.ir
Farzam , Ali AFarzam@gpc.ir
Savareh , Fatemeh FSavareh@gpc.ir
Feizpoor , Mehrdad MFeizpoor@gpc.ir
Galehzadeh , Yaser YGalehzadeh@gpc.ir
Garmsiri , Mehrdad MGarmsiri@gpc.ir
Ghanavati , Hojat HGhanavati@gpc.ir
Ghanavati , Morteza MGhanavati@gpc.ir
Ghanavaty , Hadi HGhanavaty@gpc.ir
Ghasabi , Hasan HGhasabi@gpc.ir
Ghasemi , MohamoudReza MGhasemi@gpc.ir
Gheysari , Ebrahim EGheysari@gpc.ir
Gholami , MohammadBagher MBGholami@gpc.ir
Godarzi , Korosh KGodarzi@gpc.ir
Golestani , Taghi TGolestani@gpc.ir
Hadizadeh , Fatemeh FHadizadeh@gpc.ir
Hajebi , Hosein hhajebi@gpc.ir
Hajivand , Saeed SHajivand@gpc.ir
Hamidpour , Alireza AHamidpour@gpc.ir
Hayati , Mojtaba MHayati@gpc.ir
Helali , Ahmad AHelali@gpc.ir
Hematian , Masoud MHematian@gpc.ir
Heydari , Amirhosein ahheydari@gpc.ir
Heydari , Gholamreza GHeydari@gpc.ir
Heydarolad , Meysam MHeydarolad@gpc.ir
Honarvar , Fatemeh FHonarvar@gpc.ir
Izadi , Mehdi MIzadi@gpc.ir
Jafari , Ghasem GHJafari@gpc.ir
Jalali , Ebrahim EJalali@gpc.ir
Jarideh , Mehdi MJarideh@gpc.ir
Jazireian , MohammadReza MRJazireian@gpc.ir
Kaheli , Maryam MKaheli@gpc.ir
Kashani , Nader NKashani@gpc.ir
Katiraei , Mojtaba mkatiraei@gpc.ir
Kazemi , Mitra MKazemi@gpc.ir
Kazemi , Shirin SKazemi@gpc.ir
Khaksar , Abdolazim AKhaksar@gpc.ir
Korushnia , Hossein HKorushnia@gpc.ir
Lotfi , Meysam MLotfi@gpc.ir
Maadi , Fatemeh FMaadi@gpc.ir
Madani , Mahnaz MMadani@gpc.ir
Mahaki , Mehran MMahaki@gpc.ir
Mahmoudi , Alireza amahmoudi@gpc.ir
Majidnia , Zohreh ZMajidnia@gpc.ir
Manafian , Moosa MManafian@gpc.ir
Mansouri , Monsour MMansouri@gpc.ir
Mashayekhi , Ehsan EMashayekhi@gpc.ir
Mavalizadeh , Mehdi MMavalizadeh@gpc.ir
Mehranfar , Amin AMehranfar@gpc.ir
Meshkizadeh , Hadi HMeshkizadeh@gpc.ir
Mirabolfathi , Vahid VMirabolfathi@gpc.ir
Misagh , Abbas AMisagh@gpc.ir
Mobedy , Masoud MMobedy@gpc.ir
Mohseni , Mohamad BMohseni@gpc.ir
Mojezi , MohammadJavad MMojezi@gpc.ir
Molaei , Tahereh TMolaei@gpc.ir
Moradi , Fattah FMoradi@gpc.ir
Mosavi , Mehdi MMosavi@gpc.ir
Mosavion , Fariba FMosavion@gpc.ir
Motamedi , Roya RMotamedi@gpc.ir
Mousavi , Pegah pmousavi@gpc.ir
Mousavi , Sara SMousavi@gpc.ir
Mousavinezhad , Yasin YMousavinezhad@gpc.ir
Nahidi , Mojtaba MNahidi@gpc.ir
Najafabadi , Reza RNajafabadi@gpc.ir
Namazi , Roknodin RNamazi@gpc.ir
Namnik , Vahid VNamnik@gpc.ir
Naseri , Vafa VNaseri@gpc.ir
Niakan , Masoud MNiakan@gpc.ir
Norozipour , Ayeh ANorozipour@gpc.ir
Polozadeh , Fatemeh FPolozadeh@gpc.ir
Rafieian , Afshin ARafieyan@gpc.ir
Rahimi , Hosein HRahimi@gpc.ir
Rahkhodapour , Sohrab SRahkhodapour@gpc.ir
Raismoghadam , Aidin ARaismoghadam@gpc.ir
Rajaei , Fatemeh frajaei@gpc.ir
Ramezani, Hojat HRamezanian@gpc.ir
Rashedi , Vahab VRashedi@gpc.ir
Razani , Fakhteh FRazani@gpc.ir
Rostaminezhad , Sahar SRoostaminezhad@gpc.ir
Rostaminezhad , Soror SRostaminezhad@gpc.ir
Sadeghi , Mohsen MSadeghi@gpc.ir
Saeidi , Hadi HSaeidi@gpc.ir
Safari , Mehdi MSafari@gpc.ir
Safarizadeh , MohammadRahim MSafarizadeh@gpc.ir
Salehipour , Milad MSalehipour@gpc.ir
Salehzadeh , Mehdi MSalehzadeh@gpc.ir
Savari , Babak BSavari@gpc.ir
Sayahi , Alireza ASayahi@gpc.ir
Shabani , Bijan BShabani@gpc.ir
Shabani , Lotfolah LSHabani@gpc.ir
SHahibi , Miad MShahibi@gpc.ir
Shakeri , Saman SShakeri@gpc.ir
Shams , AmirHossein AhShams@gpc.ir
Shams , Bahareh BShams@gpc.ir
Shamsaei , Maryam MShamsaei@gpc.ir
Shariat , Parisa pshariat@gpc.ir
Shekari , Ramin RSHekari@gpc.ir
Shekouhian , Hosein HShekouhian@gpc.ir
Shiralizadeh , Mojtaba mshiralizadeh@gpc.ir
Shokohinasab , Alireza AShokohinasab@gpc.ir
SHomeylpour , Majed MSHomeylpour@gpc.ir
SHooshtari , Jafar JSHooshtari@gpc.ir
Soleymani , Morteza MSoleymani@gpc.ir
Tahamtan , Mansour MTahamtan@gpc.ir
Tavakolifar , Elaheh ETavakolifar@gpc.ir
Torabi , Mahmoud MTorabi@gpc.ir
Vahidi , Mahmoud MVahidi@gpc.ir
Yavari , Jamal JYavari@gpc.ir
Zahiri , Ali AZahiri@gpc.ir
Zareei , Kasir KZareei@gpc.ir
Zariny , Aghil AZarini@gpc.ir
Zariny , Ali Azariny@gpc.ir
Zhalehsari , Faramarz FZhalehsari@gpc.ir
Zholanezhad , Elham EZholanezhad@gpc.ir

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *