نام و نام خانوادگی غلامعلی اکوان وحید نام نیک رضا نصرالله زاده محسن بیگلربیگی حسن عطایی نژاد
سمت رئیس هیات مدیره مدیر عامل و عضوه  عضوه هیات مدیره عضوه هیات مدیره عضوه هیات مدیره
موظف / غیر موظف غیر موظف موظف موظف موظف موظف
به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت پتروشیمی غدیر شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
مستقل / غیر مستقل مستقل  غیر مستقل  غیر مستقل  غیر مستقل  غیر مستقل
تاریخ عضویت در هیات مدیره 1397/7/7 1398/1/27 1397/11/15 1398/03/21 1398/06/2
تحصیلات و رشته کارشناس مدیرت مالی کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه پلی تکنیک کارشناس ارشد مهندسی شیمی و دانشجوی DBA دانشگاه تهران کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات  کارشناس ارشد صنایع مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی دانشگاه امیر کبیر
تجارت کاری مدیر نظارت بر هولدینگ صبا تامین شستا مدیر عامل پتروشیمی غدیر   مدیر مجتمع پتروشیمی غدیر   رئیس خدمات فنی پتروشیمی غدیر  رئیس بهره برداری پتروشیمی غدیر کشیک ارشد پتروشیمی غدیر مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان   مدیرعامل شرکت مهندسی فارمد صنعت بهساز مدیرعامل شرکت احیاگران صنعت سبز مدیر پروژه طرح تولید آب اکسیژنه شرکت گسترش فریند تامین مدیر مهندسی طرح تولید اریترومایسین پایه  گروه صنایع شفا فارمد

مشاور اجرایی پروژه Iflng مشاور بین الملل نفت هرمز پاسارگاد

معاونت اداره بازرگانی پتروشمی غدیر

رئیس امور اداری پتروشیمی غدیر  مدیر منابع انسانی پتروشیمی غدیر