اطلاعات بارگیری

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۲/۲۸
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۰۶۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۰۶۱ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۴ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر ۱
۵ لیاکا ۹۸۰۰۸۱ سیف خوزستان ۱
۶ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۰۸۴ حمل و نقل بندر امام ۱
۷ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۸۷ جهان استقلال ۱
۸ دیبا پلیمر ۹۸۰۰۸۸ امیر ابوذر الوند ۱
۹ تولیدی سیم و کابل سمنان ۹۸۰۰۸۹ سیف خوزستان ۱
۱۰ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۱۱ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۱۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۱۴ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۱۵ آمیزه های پلیمر مروارید ابهر ۹۸۰۱۰۱ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۶ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۰۳ زاگرس بار بندر ۱
۱۷ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۱۰۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۸ لوله گستر خادمی ۹۸۰۱۰۸ جهان استقلال ۱
۱۹ پی وی سی آذراتصال ۹۸۰۱۱۰ وصال بندر ۱
۲۰ لیاکا ۹۸۰۱۱۱ سیف خوزستان ۱
۲۱ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۱۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۲ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۲۳ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۴ کارا پلاستیک لوله یزد ۹۸۰۱۱۶ جهان استقلال ۱
۲۵ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۲۶ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۸ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۷ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۸ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۹ کیمیا پلیمر صبا ۹۸۰۱۲۱ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۰ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۱ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۳۲ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۳۳ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۳۴ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۳۵ تولیدی گرانول صدف قم ۹۸۰۱۲۸ زاگرس بار بندر ۱


 

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۲/۲۹
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ صنعت گرانول قم ۹۸۰۰۲۰ زاگرس بار بندر ۱
۲ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۲۳ زاگرس بار بندر ۱
۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۴ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۵۷ جهان استقلال ۱
۵ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۰۶۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۶ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۰۶۱ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۷ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۸ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر ۱
۹ لیاکا ۹۸۰۰۸۱ سیف خوزستان ۱
۱۰ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۸۷ جهان استقلال ۱
۱۱ دیبا پلیمر ۹۸۰۰۸۸ امیر ابوذر الوند ۱
۱۲ تولیدی سیم و کابل سمنان ۹۸۰۰۸۹ سیف خوزستان ۱
۱۳ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۱۴ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۱۵ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۱۶ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۱۷ لوله گستر خادمی ۹۸۰۱۰۸ جهان استقلال ۱
۱۸ پی وی سی آذراتصال ۹۸۰۱۱۰ وصال بندر ۱
۱۹ لیاکا ۹۸۰۱۱۱ سیف خوزستان ۱
۲۰ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۲۱ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۲ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۲۳ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۸ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۴ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۵ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۶ کیمیا پلیمر صبا ۹۸۰۱۲۱ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۷ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۸ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۲۹ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۳۰ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۳۱ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۳۲ تولیدی گرانول صدف قم ۹۸۰۱۲۸ زاگرس بار بندر ۱
۳۳ گرانول دیبا پی وی سی نگین ۹۸۰۱۲۹ سیف خوزستان ۱
۳۴ تولیدی گرانول قزوین ۹۸۰۱۳۰ اروند پیام بندر ۱
۳۵ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۳۱ حقایق بار ماهشهر ۱
۳۶ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱

 

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۲/۳۰
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تولیدی سیم و کابل سمنان ۹۸۰۰۸۹ سیف خوزستان ۱
۲ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۳ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۴ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۵ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۶ لوله گستر خادمی ۹۸۰۱۰۸ جهان استقلال ۱
۷ لیاکا ۹۸۰۱۱۱ سیف خوزستان ۱
۸ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۹ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۰ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۱ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۸ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۲ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۳ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۴ کیمیا پلیمر صبا ۹۸۰۱۲۱ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۵ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۶ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۱۷ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۱۸ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۱۹ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۲۰ تولیدی گرانول قزوین ۹۸۰۱۳۰ اروند پیام بندر ۱
۲۱ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۳۱ حقایق بار ماهشهر ۱
۲۲ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۲۳ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۳۳ امیر ابوذر الوند ۱
۲۴ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۲۵ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۲۶ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۳۶ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۷ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۲۸ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۱۳۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۹ صنایع سینا پلیمر پارس ۹۸۰۱۳۹ سیف خوزستان ۱

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۲/۳۱
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۲۳ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۳ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۵۷ جهان استقلال ۱
۴ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۵ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر ۱
۶ لیاکا ۹۸۰۰۸۱ سیف خوزستان ۱
۷ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۸۷ جهان استقلال ۱
۸ دیبا پلیمر ۹۸۰۰۸۸ امیر ابوذر الوند ۱
۹ تولیدی سیم و کابل سمنان ۹۸۰۰۸۹ سیف خوزستان ۱
۱۰ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۱۱ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۱۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۱۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۱۴ لوله گستر خادمی ۹۸۰۱۰۸ جهان استقلال ۱
۱۵ لیاکا ۹۸۰۱۱۱ سیف خوزستان ۱
۱۶ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۱۷ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۸ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۹ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۸ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۰ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۱ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۲ کیمیا پلیمر صبا ۹۸۰۱۲۱ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۳ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۴ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۲۵ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۲۶ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۲۷ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۲۸ تولیدی گرانول قزوین ۹۸۰۱۳۰ اروند پیام بندر ۱
۲۹ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۳۱ حقایق بار ماهشهر ۱
۳۰ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۳۱ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۳۳ امیر ابوذر الوند ۱
۳۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۳۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۳۴ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۳۶ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۵ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۳۶ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۱۳۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۷ صنایع سینا پلیمر پارس ۹۸۰۱۳۹ سیف خوزستان ۱

خرداد۱۳۹۸

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۰۱
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۳ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۴ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۵ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۶ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۷ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۸ تولیدی گرانول قزوین ۹۸۰۱۳۰ اروند پیام بندر ۱
۹ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۳۱ حقایق بار ماهشهر ۱
۱۰ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۱۱ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۳۳ امیر ابوذر الوند ۱
۱۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۱۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۱۴ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۳۶ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۵ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۶ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۱۳۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۷ صنایع سینا پلیمر پارس ۹۸۰۱۳۹ سیف خوزستان ۱
۱۸ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۴۰ زاگرس بار بندر ۱
۱۹ مبین پلاست آذر توانگر ۹۸۰۱۴۱ سیف خوزستان ۱
۲۰ میراب پروفیل ۹۸۰۱۴۲ سیف خوزستان ۱
۲۱ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۱۴۳ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۲ تامین نیاز تولیدکنندگان صنف شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ۹۸۰۱۴۴ بندر تریلر ۱
۲۳ تامین تولیدکنندگان لوله و اتصالات ۹۸۰۱۴۵ درسا بار ۱
۲۴ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان ۱
۲۵ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان ۱
۲۶ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۴۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۷ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۴۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۸ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۱
۲۹ ایلیاد کار وشمگیر ۹۸۰۱۵۱ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۳۰ شمس جاوید اروند ۹۸۰۱۵۲ حقایق بار ماهشهر ۱

 

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۰۴
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۲۳ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۳ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۵۷ جهان استقلال ۱
۴ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۵ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر ۱
۶ لیاکا ۹۸۰۰۸۱ سیف خوزستان ۱
۷ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۸۷ جهان استقلال ۱
۸ دیبا پلیمر ۹۸۰۰۸۸ امیر ابوذر الوند ۱
۹ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۱۰ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۱۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۱۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۱۳ لیاکا ۹۸۰۱۱۱ سیف خوزستان ۱
۱۴ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۱۵ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۶ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۷ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۸ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۸ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۹ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۰ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۱ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۲۲ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۲۳ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۲۴ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۲۵ تولیدی گرانول قزوین ۹۸۰۱۳۰ اروند پیام بندر ۱
۲۶ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۳۱ حقایق بار ماهشهر ۱
۲۷ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۲۸ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۳۳ امیر ابوذر الوند ۱
۲۹ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۳۰ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۳۱ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۳۶ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۲ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۳۳ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۱۳۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۴ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۴۰ زاگرس بار بندر ۱
۳۵ مبین پلاست آذر توانگر ۹۸۰۱۴۱ سیف خوزستان ۱
۳۶ میراب پروفیل ۹۸۰۱۴۲ سیف خوزستان ۱
۳۷ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۱۴۳ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۸ تامین نیاز تولیدکنندگان صنف شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ۹۸۰۱۴۴ بندر تریلر ۱
۳۹ تامین تولیدکنندگان لوله و اتصالات ۹۸۰۱۴۵ درسا بار ۱
۴۰ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان ۲
۴۱ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان ۲
۴۲ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۴۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۴۳ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۴۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۴۴ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۱
۴۵ ایلیاد کار وشمگیر ۹۸۰۱۵۱ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۴۶ شمس جاوید اروند ۹۸۰۱۵۲ حقایق بار ماهشهر ۱
۴۷ طراحی مهندسی دیرند کیمیا ۹۸۰۱۵۳ درسا بار ۱
۴۸ توسعه آروین الکترونیک پارس ۹۸۰۱۵۴ حمل و نقل بندر امام ۱

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۰۵
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۲۳ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۴ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر ۱
۵ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۰۸۷ جهان استقلال ۱
۶ دیبا پلیمر ۹۸۰۰۸۸ امیر ابوذر الوند ۱
۷ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۸ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۹ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۱۰ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۱۱ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۱۲ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۳ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۴ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۸ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۵ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۶ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۷ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۸ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۱۹ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۲۵ جهان استقلال ۱
۲۰ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۲۱ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۲۲ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۲۳ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۳۳ امیر ابوذر الوند ۱
۲۴ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۲۵ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۲۶ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۳۶ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۷ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۲۸ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۱۳۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۹ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۴۰ زاگرس بار بندر ۱
۳۰ مبین پلاست آذر توانگر ۹۸۰۱۴۱ سیف خوزستان ۱
۳۱ میراب پروفیل ۹۸۰۱۴۲ سیف خوزستان ۱
۳۲ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۱۴۳ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۳ تامین نیاز تولیدکنندگان صنف شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ۹۸۰۱۴۴ بندر تریلر ۱
۳۴ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان ۱
۳۵ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان ۱
۳۶ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۴۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۷ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۴۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۸ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۱
۳۹ ایلیاد کار وشمگیر ۹۸۰۱۵۱ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۴۰ طراحی مهندسی دیرند کیمیا ۹۸۰۱۵۳ درسا بار ۱
۴۱ توسعه آروین الکترونیک پارس ۹۸۰۱۵۴ حمل و نقل بندر امام ۱
۴۲ بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۱۵۵ جهان استقلال ۱
۴۳ لوله گستر خادمی ۹۸۰۱۵۶ جهان استقلال ۱
۴۴ گرانول دیبا پی وی سی نگین ۹۸۰۱۵۷ سیف خوزستان ۱
۴۵ لاوین پلاست بیستون ۹۸۰۱۵۸ امیر ابوذر الوند ۱
۴۶ پی وی سی آذراتصال ۹۸۰۱۵۹ امیر ابوذر الوند ۱
۴۷ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۶۰ حقایق بار ماهشهر ۱

 


آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۰۷
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۲۳ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۴ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر ۱
۵ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۶ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۷ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۸ زاگرس بار بندر ۱
۸ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۹۹ زاگرس بار بندر ۱
۹ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال ۱
۱۰ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۱۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۱ گلناب ارومیه ۹۸۰۱۱۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۲ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۳ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۴ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۵ ویستابست ۹۸۰۱۲۴ سیف خوزستان ۱
۱۶ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۱۷ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۱۸ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۱۹ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۳۳ امیر ابوذر الوند ۱
۲۰ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۲۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۲۲ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۲۳ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۴۰ زاگرس بار بندر ۱
۲۴ مبین پلاست آذر توانگر ۹۸۰۱۴۱ سیف خوزستان ۱
۲۵ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۱۴۳ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۶ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان ۱
۲۷ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان ۱
۲۸ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۴۸ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۹ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۴۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۰ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۱
۳۱ توسعه آروین الکترونیک پارس ۹۸۰۱۵۴ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۲ بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۱۵۵ جهان استقلال ۱
۳۳ گرانول دیبا پی وی سی نگین ۹۸۰۱۵۷ سیف خوزستان ۱
۳۴ لاوین پلاست بیستون ۹۸۰۱۵۸ امیر ابوذر الوند ۱
۳۵ پی وی سی آذراتصال ۹۸۰۱۵۹ امیر ابوذر الوند ۱
۳۶ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۶۰ حقایق بار ماهشهر ۱
۳۷ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۶۱ جهان استقلال ۱
۳۸ صنایع ساختمانی بسپار نما بنا ۹۸۰۱۶۲ جهان استقلال ۱
۳۹ ویونا بسپار ۹۸۰۱۶۳ حمل و نقل بندر امام ۱
۴۰ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۴ سیف خوزستان ۱
۴۱ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۵ سیف خوزستان ۱
۴۲ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۶۶ سیف خوزستان ۱
۴۳ گستر چرم کاوه ۹۸۰۱۶۷ جهان استقلال ۱
۴۴ آرمین لوله شرق ۹۸۰۱۶۸ درسا بار ۱
۴۵ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۶۹ حمل و نقل بندر امام ۱

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۰۸
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۱۹ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۳ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۲۲ حمل و نقل بندر امام ۱
۴ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۵ پنجره آریا ۹۸۰۱۲۷ ایران بیدنگ ۱
۶ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۷ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر ۱
۸ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر ۱
۹ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر ۱
۱۰ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۴۰ زاگرس بار بندر ۱
۱۱ مبین پلاست آذر توانگر ۹۸۰۱۴۱ سیف خوزستان ۱
۱۲ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۱۴۳ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۳ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان ۱
۱۴ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان ۱
۱۵ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۴۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۶ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۱
۱۷ توسعه آروین الکترونیک پارس ۹۸۰۱۵۴ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۸ بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۱۵۵ جهان استقلال ۱
۱۹ لاوین پلاست بیستون ۹۸۰۱۵۸ امیر ابوذر الوند ۱
۲۰ پی وی سی آذراتصال ۹۸۰۱۵۹ امیر ابوذر الوند ۱
۲۱ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۶۰ حقایق بار ماهشهر ۱
۲۲ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۶۱ جهان استقلال ۱
۲۳ صنایع ساختمانی بسپار نما بنا ۹۸۰۱۶۲ جهان استقلال ۱
۲۴ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۴ سیف خوزستان ۱
۲۵ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۵ سیف خوزستان ۱
۲۶ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۶۶ سیف خوزستان ۱
۲۷ گستر چرم کاوه ۹۸۰۱۶۷ جهان استقلال ۱
۲۸ آرمین لوله شرق ۹۸۰۱۶۸ درسا بار ۱
۲۹ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۶۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۰ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۷۰ امیر ابوذر الوند ۱
۳۱ تولیدی صنعتی دیوا بابل ۹۸۰۱۷۱ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۲ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۲ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۳۳ شیما مهر پارسیان ۹۸۰۱۷۳ حقایق بار ماهشهر ۱
۳۴ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۴ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۳۵ فیبر بابلسر ۹۸۰۱۷۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۳۶ مغان پارس کیمیا ۹۸۰۱۷۶ سیف خوزستان ۱
۳۷ خسرو نیکو پلاست ۹۸۰۱۷۷ زاگرس بار بندر ۱
۳۸ تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجد جی ۹۸۰۱۷۸ درسا بار ۱
۳۹ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۱۷۹ حمل و نقل بندر امام ۱
۴۰ سیمکو ۹۸۰۱۸۰ حمل و نقل بندر امام ۱

 

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۱۱
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۲۳ زاگرس بار بندر
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر
۳ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر
۴ کار تجارت فربد ۹۸۰۰۷۴ زاگرس بار بندر
۵ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار
۶ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر
۷ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۱۴ جهان استقلال
۸ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۲۰ حمل و نقل پتروشیمی
۹ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر
۱۰ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان
۱۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۴ زاگرس بار بندر
۱۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۳۵ زاگرس بار بندر
۱۳ شبنم فراشیمی پارسا ۹۸۰۱۳۷ زاگرس بار بندر
۱۴ تولیدی هانی کفش پارسی ۹۸۰۱۴۰ زاگرس بار بندر
۱۵ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان
۱۶ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان
۱۷ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۱۴۹ حمل و نقل بندر امام
۱۸ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر
۱۹ بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۱۵۵ جهان استقلال
۲۰ لاوین پلاست بیستون ۹۸۰۱۵۸ امیر ابوذر الوند
۲۱ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۶۰ حقایق بار ماهشهر
۲۲ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۶۱ جهان استقلال
۲۳ صنایع ساختمانی بسپار نما بنا ۹۸۰۱۶۲ جهان استقلال
۲۴ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۴ سیف خوزستان
۲۵ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۵ سیف خوزستان
۲۶ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۶۶ سیف خوزستان
۲۷ گستر چرم کاوه ۹۸۰۱۶۷ جهان استقلال
۲۸ آرمین لوله شرق ۹۸۰۱۶۸ درسا بار
۲۹ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۶۹ حمل و نقل بندر امام
۳۰ دیبا پلیمر ۹۸۰۱۷۰ امیر ابوذر الوند
۳۱ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۲ حمل و نقل پتروشیمی
۳۲ شیما مهر پارسیان ۹۸۰۱۷۳ حقایق بار ماهشهر
۳۳ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۴ حمل و نقل پتروشیمی
۳۴ مغان پارس کیمیا ۹۸۰۱۷۶ سیف خوزستان
۳۵ تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجد جی ۹۸۰۱۷۸ درسا بار
۳۶ سیمکو ۹۸۰۱۸۰ حمل و نقل بندر امام
۳۷ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۸۱ بندر تریلر
۳۸ تولیدی صنایع پلاستیک مستحکم جنوب ۹۸۰۱۸۲ جهان استقلال
۳۹ سهند سپید سبلان ۹۸۰۱۸۳ درسا بار
۴۰ ایلیاد کار وشمگیر ۹۸۰۱۸۴ حمل و نقل پتروشیمی
۴۱ ویستابست ۹۸۰۱۸۵ سیف خوزستان
۴۲ صنایع بسته بندی آریا بنیامین ۹۸۰۱۸۶ ایران بیدنگ
۴۳ صنایع سینا پلیمر پارس ۹۸۰۱۸۷ سیف خوزستان

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۱۲
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۳ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۴ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۰۹۲ زاگرس بار بندر ۱
۵ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۶ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۳۲ سیف خوزستان ۱
۷ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۶ سیف خوزستان ۱
۸ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۴۷ سیف خوزستان ۱
۹ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۱
۱۰ بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۱۵۵ جهان استقلال ۱
۱۱ لاوین پلاست بیستون ۹۸۰۱۵۸ امیر ابوذر الوند ۱
۱۲ مجتمع بوتیا صنعت ۹۸۰۱۶۰ حقایق بار ماهشهر ۱
۱۳ نادی پلاستیک آریا ۹۸۰۱۶۱ جهان استقلال ۱
۱۴ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۴ سیف خوزستان ۱
۱۵ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۵ سیف خوزستان ۱
۱۶ گستر چرم کاوه ۹۸۰۱۶۷ جهان استقلال ۱
۱۷ آرمین لوله شرق ۹۸۰۱۶۸ درسا بار ۱
۱۸ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۲ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۹ شیما مهر پارسیان ۹۸۰۱۷۳ حقایق بار ماهشهر ۱
۲۰ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۴ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۱ مغان پارس کیمیا ۹۸۰۱۷۶ سیف خوزستان ۱
۲۲ تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی مجد جی ۹۸۰۱۷۸ درسا بار ۱
۲۳ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۸۱ بندر تریلر ۱
۲۴ ایلیاد کار وشمگیر ۹۸۰۱۸۴ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۲۵ صنایع بسته بندی آریا بنیامین ۹۸۰۱۸۶ ایران بیدنگ ۱

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۱۳
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۲
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۳ شیلنگ کار ۹۸۰۰۹۱ درسا بار ۱
۴ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۵ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۲
۶ بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۱۵۵ جهان استقلال ۱
۷ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۱۶۵ سیف خوزستان ۱
۸ آرمین لوله شرق ۹۸۰۱۶۸ درسا بار ۱
۹ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۲ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۰ شیما مهر پارسیان ۹۸۰۱۷۳ حقایق بار ماهشهر ۳
۱۱ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۴ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۱۲ مغان پارس کیمیا ۹۸۰۱۷۶ سیف خوزستان ۳
۱۳ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۸۱ بندر تریلر ۱
۱۴ صنایع بسته بندی آریا بنیامین ۹۸۰۱۸۶ ایران بیدنگ ۴
۱۵ تولیدی ایران کفپوش ۹۸۰۱۸۸ جهان استقلال ۲
۱۶ مکمل کاران بتن ۹۸۰۱۸۹ حقایق بار ماهشهر ۱
۱۷ صنایع پلاستیک و ملامین یزد ۹۸۰۱۹۰ جهان استقلال ۱
۱۸ توسعه آروین الکترونیک پارس ۹۸۰۱۹۱ حمل و نقل بندر امام ۵
۱۹ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۹۲ حمل و نقل بندر امام ۵
۲۰ سفیران اسپیناس صنعت ۹۸۰۱۹۳ بندر تریلر ۱
۲۱ پاسارگاد پلیمر صنعت ۹۸۰۱۹۴ سیف خوزستان ۱
۲۲ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۹۵ حمل و نقل بندر امام ۳
۲۳ گرانول کیمیا پلیمر کوشا ۹۸۰۱۹۶ حمل و نقل بندر امام ۴

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۱۸
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۳ تعاونی شماره ۷۴ فرآورده های پی وی سی میاندوآب ۹۸۰۱۲۶ زاگرس بار بندر ۱
۴ تعاونی تامین نیاز  تولیدکنندگان صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۱۵۰ زاگرس بار بندر ۲
۵ آرمین لوله شرق ۹۸۰۱۶۸ درسا بار ۱
۶ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۲ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۷ شیما مهر پارسیان ۹۸۰۱۷۳ حقایق بار ماهشهر ۲
۸ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۴ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۹ مغان پارس کیمیا ۹۸۰۱۷۶ سیف خوزستان ۲
۱۰ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۱۸۱ بندر تریلر ۱
۱۱ صنایع بسته بندی آریا بنیامین ۹۸۰۱۸۶ ایران بیدنگ ۴
۱۲ تولیدی ایران کفپوش ۹۸۰۱۸۸ جهان استقلال ۲
۱۳ مکمل کاران بتن ۹۸۰۱۸۹ حقایق بار ماهشهر ۱
۱۴ صنایع پلاستیک و ملامین یزد ۹۸۰۱۹۰ جهان استقلال ۱
۱۵ توسعه صنایع رضا ۹۸۰۱۹۲ حمل و نقل بندر امام ۲
۱۶ تولیدی مروارید سیرجان ۹۸۰۱۹۵ حمل و نقل بندر امام ۱
۱۷ گرانول کیمیا پلیمر کوشا ۹۸۰۱۹۶ حمل و نقل بندر امام ۳
۱۸ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۹۷ سیف خوزستان ۳
۱۹ تولیدی دنیای گرانول ۹۸۰۱۹۸ زاگرس بار بندر ۵
۲۰ تولیدی سیم و کابل پارس صنعت رسانا ۹۸۰۱۹۹ سیف خوزستان ۲
۲۱ مهندسی رخام سازه آسا ۹۸۰۲۰۰ بندر تریلر ۱
۲۲ بسپار پلیمر اروند ۹۸۰۲۰۱ سیف خوزستان ۵
۲۳ تولیدی صنعتی دیوا بابل ۹۸۰۲۰۲ حمل و نقل بندر امام ۲
۲۴ خرم پلاستیک تهران ۹۸۰۲۰۳ حمل و نقل بندر امام ۵
۲۵ سیم و کابل لیا قزوین ۹۸۰۲۰۴ حمل و نقل بندر امام ۱
۲۶ گستر چرم کاوه ۹۸۰۲۰۵ جهان استقلال ۱
۲۷ دیبا پلیمر ۹۸۰۲۰۶ امیر ابوذر الوند ۳

آمار بارگیری مورخ ۹۸/۰۳/۱۹
جامبو بگ
ردیف نام شرکت شماره حواله نام باربری تعداد ماشین
۱ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۴۶ زاگرس بار بندر ۱
۲ تعاونی تامین نیاز صنایع پلاستیکی قم ۹۸۰۰۷۲ زاگرس بار بندر ۱
۳ تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۱۷۲ حمل و نقل پتروشیمی ۱
۴ مغان پارس کیمیا ۹۸۰۱۷۶ سیف خوزستان ۱
۵ صنایع بسته بندی آریا بنیامین ۹۸۰۱۸۶ ایران بیدنگ ۲
۶ مکمل کاران بتن ۹۸۰۱۸۹ حقایق بار ماهشهر ۱
۷ صنایع پلاستیک و ملامین یزد ۹۸۰۱۹۰ جهان استقلال ۱
۸ طلا پروفیل ارس ۹۸۰۱۹۷ سیف خوزستان ۲
۹ مهندسی رخام سازه آسا ۹۸۰۲۰۰ بندر تریلر ۱
۱۰ بسپار پلیمر اروند ۹۸۰۲۰۱ سیف خوزستان ۱
۱۱ تولیدی صنعتی دیوا بابل ۹۸۰۲۰۲ حمل و نقل بندر امام ۲
۱۲ دیبا پلیمر ۹۸۰۲۰۶ امیر ابوذر الوند ۱
۱۳ تعاونی لوله و اتصالات پی وی سی ایرانیان ۹۸۰۲۰۷ حمل و نقل پتروشیمی ۲
۱۴ بهینه پوشش جم ۹۸۰۲۰۸ حمل و نقل بندر امام ۲
۱۵ گلناب ارومیه ۹۸۰۲۰۹ زاگرس بار بندر ۲
۱۶ صنعتی الکتریک خراسان ۹۸۰۲۱۰ حمل و نقل بندر امام ۲
۱۷ آدوپن پلاستیک پرشین ۹۸۰۲۱۱ امیر ابوذر الوند ۵
۱۸ کیمیا پلیمر صبا ۹۸۰۲۱۲ حمل و نقل بندر امام ۵
۱۹ پنجره آریا ۹۸۰۲۱۳ ایران بیدنگ ۱
۲۰ پی وی سی آذراتصال ۹۸۰۲۱۴ امیر ابوذر الوند ۱
۲۱ ایلیا بسپارسازان سبلان ۹۸۰۲۱۵ بندر تریلر ۱
۲۲ صنایع بسته بندی پویا پلاست آزادی ۹۸۰۲۱۶ جهان استقلال ۲