کارشناسان فروش


کارشناسان فروش :

 

سرکار خانم : فرزدی فروش خارجی

جناب آقای : رحمانی فروش داخلی


 

Sales Experts

Miss madam: Farzadi Foreign sales

Dear Mr: Rahmani Internal Sales