شرکت پتروشیمی غدیر/درباره ما/مدیران شرکت/حقوق و مزایای هیئت مدیره

حقوق مدیرعامل1