شرکت پتروشیمی غدیر / درباره ما / مدیران شرکت / حقوق و مزایای هیئت مدیره

حقوق مدیرعامل1