حاکمیت شرکتی

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام‌های صورت گرفته در رابطه با آن:

هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار،‌فرآیندهاو رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه‌های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل، کمیته حسابرسی‌، سازمان بورس و اوراق بهادارو ....ارزیابی می‌شود.

 

ابعاد حاکمیتی شرکت

رویکردهای موجود

افشاء و شفافیت عملکرد سازمان

- ارائه گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شامل صورت‌های مالی به صورت سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال

-   انتشارگزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال

 - رعایت الزامات افشاء طبق آیـین‌نامـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از طریـق سامانه کدال

-   پاسخگویی مـدیر عامـل و اعضـای هیئـت مـدیره بـه سـهامداران و ذینفعـان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل‌های بورس و اوراق بهادار

-    رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام

تفویض اختیارات

-  تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مـدیره و همچنـین تعریـف امضـاهای مجاز

 - تدوین و تصویب آیین‌نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مـالی واجـرای آن در شرکت

  - رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره، تشـکیل دبیرخانـه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیـه پـیش نویس جهت تشکیلات و رویه‌هـای اجرایـی دبیرخانـه هیئـت مـدیره در قالـب منشور

تشکیل کمیته ریسک شرکت

حسابرسی مستقل و داخلی

  - انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل توسـط مجمـع عمـومی سـالیانه توسـط سهامداران

  -کمیته حسابرسی وواحد حسابرسی داخلی

  -بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی

سایر ذینفعان

رعایت ماده ١٢٩ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته