چشم انداز سازمان

چشم انداز سازمانی، وضعیت مطلوب سازمان در آینده دور را ترسیم می کند. چشم انداز راستای حرکت سازمان را تعریف کرده و برای حرکت در این راستا، انگیزه ایجاد می کند. چشم انداز جایگاهی را که حرکت به سوی آن ارزشمند و مورد نظر است، را توصیف می نماید. از این منظر، چشم انداز با عبارتهایی مشابه هدف تعریف می شود. هر چند از نظر کارکرد کاملا با آن متفاوت است. هدف نقطه ای است که برای رسیدن و دستیابی تعیین می شود، در حالی که چشم انداز اصولا دور از دسترس است و برای تشخیص درست راستای حرکت سازمان به کار می رود. چشم انداز، مانند ستاره قطبی است که در شب برای تشخیص جهت حرکت استفاده می شود. هدفهای سازمانها در راستای  چشم انداز تعیین شده و بدین ترتیب در کنار یکدیگر با معنا و جهت دار می شوند. در نبود یک   چشم انداز معنا دار، سازمان در هدف گذاری ها و جهت گیری های خود دچار ناسازگاری و ناپایداری خواهد شد.

 

سرآمد و  پیشتاز در تولید کیفی و عرضه فراگیر PVC به کشورهای منطقه تا افق 1404