آلبوم

تاریخ: ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر
۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر))(*&^yk
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر))(*&^yk
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر))(*&^yk
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر0(((*&
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر0(((*&
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر0(((*&
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر0599
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر0599
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر0599
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر500
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر500
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر500
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر05
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر05
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر05
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر5
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر5
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر5
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر4
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر4
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر4
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر3
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر3
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر3
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر2
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر2
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر2
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر
برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر
عکس برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر 1
عکس برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر 1
عکس برپایی ایستگاه صلواتی پتروشمی غدیر 1
moharam 1
moharam 1
moharam 1
moharam 4
moharam 4
moharam 4
moharam 3
moharam 3
moharam 3
moharam 2
moharam 2
moharam 2
moharam 5
moharam 5
moharam 5
moharam 7
moharam 7
moharam 7
moharam 8
moharam 8
moharam 8
moharam 8
moharam 8
moharam 8
فهرست بارگیری 19 مرداد
فهرست بارگیری 19 مرداد
فهرست بارگیری 19 مرداد
فهرست بارگیری18 مرداد
فهرست بارگیری18 مرداد
فهرست بارگیری18 مرداد
فهرست بارگیری 18 مرداد
فهرست بارگیری 18 مرداد
فهرست بارگیری 18 مرداد
مجمع
مجمع
مجمع
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شرکت  پتروشیمی غدیر چهارشنبه 1401/05/19
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شرکت  پتروشیمی غدیر چهارشنبه 1401/05/19
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی غدیر چهارشنبه 1401/05/19
فهرست بارگیری 15 مرداد
فهرست بارگیری 15 مرداد
فهرست بارگیری 15 مرداد
سهم 40 درصدی
سهم 40 درصدی
سهم 40 درصدی
فهرست بارگیری 13 مرداد
فهرست بارگیری 13 مرداد
فهرست بارگیری 13 مرداد
فهرست بارگیری 12 مرداد
فهرست بارگیری 12 مرداد
فهرست بارگیری 12 مرداد
فهرست بارگیری 11 مرداد
فهرست بارگیری 11 مرداد
فهرست بارگیری 11 مرداد
21
21
21
moharam 9
moharam 9
moharam 9
moharam 9
moharam 9
moharam 9