شرکت پتروشیمی غدیر / مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۷ اسفند ۱۴۰۰ ۷ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۸ اسفند ۱۴۰۰
۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۳ بهمن ۱۴۰۰ ۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی ۱۴۰۰ ۷ دی ۱۴۰۰ ۷ دی ۱۴۰۰ ۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۴ دی ۱۴۰۰ ۴ دی ۱۴۰۰ ۲۲ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰
۱۳ دی ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ دی ۱۴۰۰
۱۳ دی ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ دی ۱۴۰۰
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۰
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۵