شرکت پتروشیمی غدیر / مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۳ اَمرداد ۱۴۰۱
۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۹ اَمرداد ۱۴۰۱
۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۱۸ تیر ۱۴۰۱ ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۸ تیر ۱۴۰۱
۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳ تیر ۱۴۰۱
۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳ تیر ۱۴۰۱
۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۷ اسفند ۱۴۰۰ ۷ اسفند ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۸ اسفند ۱۴۰۰
۹ اسفند ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۹ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۲ اسفند ۱۴۰۰
۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱ اسفند ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۶