» مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹