شرکت پتروشیمی غدیر / مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ --- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ --- ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲ --- ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
--- ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۸ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ --- ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
۱ اسفند ۱۴۰۱ --- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱ اسفند ۱۴۰۱
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۸ بهمن ۱۴۰۱ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۵ بهمن ۱۴۰۱ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۵ اسفند ۱۴۰۱ --- ۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ --- ۳ بهمن ۱۴۰۱ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱ بهمن ۱۴۰۱ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ --- ۲۸ دی ۱۴۰۱ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ --- ۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
۲ بهمن ۱۴۰۱ --- ۱۷ دی ۱۴۰۱ ۲ بهمن ۱۴۰۱
تجدید طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره: 1401/035غ ع
۲ بهمن ۱۴۰۱ --- ۷ دی ۱۴۰۱ ۲ بهمن ۱۴۰۱
۱۸ دی ۱۴۰۱ --- ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۸ دی ۱۴۰۱
۶ دی ۱۴۰۱ --- ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۶ دی ۱۴۰۱
۲۷ آذر ۱۴۰۱ --- ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۱
۳۰ آذر ۱۴۰۱ --- ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۱
۱۲ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۱۳ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۱
۱۳ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۱
۵ آذر ۱۴۰۱ --- ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۵ آذر ۱۴۰۱
۱ آذر ۱۴۰۱ --- ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱ آذر ۱۴۰۱
۲۴ آبان ۱۴۰۱ --- ۵ آبان ۱۴۰۱ ۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۱
۳ آبان ۱۴۰۱ --- ۳ آبان ۱۴۰۱ ۳ آبان ۱۴۰۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۱
۱۰ آبان ۱۴۰۱ --- ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱ --- ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۲ آبان ۱۴۰۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ --- ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۱۶ مهر ۱۴۰۱ --- ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱ --- ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۹ آذر ۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱ --- ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۹ آذر ۱۴۰۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ --- ۸ شهریور ۱۴۰۱ ۸ شهریور ۱۴۰۱ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱ --- ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۱
۶ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۶ شهریور ۱۴۰۱
۶ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۶ شهریور ۱۴۰۱
۷ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۳ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۳ اَمرداد ۱۴۰۱
۹ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۹ اَمرداد ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۷