/ مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
۱۹ مهر ۱۳۹۹
فراخوان فروش صادراتی PVC S65 شماره 99/01 شرکت پتروشیمی غدیر
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
مناقصه خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه ساختمان اداری و HSE
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۳۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۹
۳۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۹
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹