شرکت پتروشیمی غدیر/مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
۱۸ مهر ۱۴۰۲ --- ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۲
۱۲ مهر ۱۴۰۲ --- ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱ مهر ۱۴۰۲ --- ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ مهر ۱۴۰۲ --- ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
۸ مهر ۱۴۰۲ --- ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
۲۲ شهریور ۱۴۰۲ --- ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
۲۲ شهریور ۱۴۰۲ --- ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۴ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲
--- ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲
۶ شهریور ۱۴۰۲ --- ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۲ ۶ شهریور ۱۴۰۲
۷ شهریور ۱۴۰۲ --- ۸ اَمرداد ۱۴۰۲ ۷ شهریور ۱۴۰۲
--- ۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۲
۲۶ تیر ۱۴۰۲ --- ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۹ اَمرداد ۱۴۰۲
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۲
۳۱ تیر ۱۴۰۲ --- ۲۲ تیر ۱۴۰۲ ۳۱ تیر ۱۴۰۲
۹ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ۹ اَمرداد ۱۴۰۲
۹ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۱۲ تیر ۱۴۰۲ ۲۰ تیر ۱۴۰۲
۲۲ تیر ۱۴۰۲ --- ۱۲ تیر ۱۴۰۲ ۲۲ تیر ۱۴۰۲
۱۷ تیر ۱۴۰۲ --- ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۷ تیر ۱۴۰۲
۷ اَمرداد ۱۴۰۲ --- ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۹ تیر ۱۴۰۲
۱۸ تیر ۱۴۰۲ --- ۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۸ تیر ۱۴۰۲
۱۰ تیر ۱۴۰۲ --- ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰ تیر ۱۴۰۲
۳ تیر ۱۴۰۲ --- ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۳ تیر ۱۴۰۲
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ --- ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۴ تیر ۱۴۰۲
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ --- ۸ خرداد ۱۴۰۲ ۸ خرداد ۱۴۰۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
۹ خرداد ۱۴۰۲ --- ۳ خرداد ۱۴۰۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ --- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
۸ خرداد ۱۴۰۲ --- ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۸ خرداد ۱۴۰۲
۳ خرداد ۱۴۰۲ --- ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۳ خرداد ۱۴۰۲
۳ خرداد ۱۴۰۲ --- ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۳ خرداد ۱۴۰۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ --- ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ --- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ --- ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲ --- ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
--- ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۸ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ اسفند ۱۴۰۱ --- ۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ --- ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ --- ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
۱ اسفند ۱۴۰۱ --- ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱ اسفند ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۷