» مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۶ تیر ۱۳۹۹
۱۸ تیر ۱۳۹۹
۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۴ تیر ۱۳۹۹
۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۷ تیر ۱۳۹۹