شرکت پتروشیمی غدیر / مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
--- ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۶ دی ۱۴۰۱
۱۲ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۱۳ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۱
۱۳ آذر ۱۴۰۱ --- ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۱
۵ آذر ۱۴۰۱ --- ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۵ آذر ۱۴۰۱
۱ آذر ۱۴۰۱ --- ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱ آذر ۱۴۰۱
۲۴ آبان ۱۴۰۱ --- ۵ آبان ۱۴۰۱ ۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۱
۳ آبان ۱۴۰۱ --- ۳ آبان ۱۴۰۱ ۳ آبان ۱۴۰۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۱
۱۰ آبان ۱۴۰۱ --- ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱ --- ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۲ آبان ۱۴۰۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ --- ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۱۶ مهر ۱۴۰۱ --- ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱ --- ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۹ آذر ۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱ --- ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۹ آذر ۱۴۰۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ --- ۸ شهریور ۱۴۰۱ ۸ شهریور ۱۴۰۱ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱ --- ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۱
۶ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۶ شهریور ۱۴۰۱
۶ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۶ شهریور ۱۴۰۱
۷ شهریور ۱۴۰۱ --- ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۳ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۳ اَمرداد ۱۴۰۱
۹ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۹ اَمرداد ۱۴۰۱
۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱ --- ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱ --- ۷ تیر ۱۴۰۱ ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱
۱۸ تیر ۱۴۰۱ --- ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۸ تیر ۱۴۰۱
۱۳ تیر ۱۴۰۱ --- ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳ تیر ۱۴۰۱
۱۳ تیر ۱۴۰۱ --- ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳ تیر ۱۴۰۱
۵ تیر ۱۴۰۱ --- ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۵ تیر ۱۴۰۱
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ --- ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ --- ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ --- ۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ --- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ --- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ --- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ --- ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۶