جزییات مناقصه و مزایده

آگهــی مزایده شماره ۲۰۱/۹۶ خط بسته بندی pvc

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد خط بسته بندی pvc خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان درخواست می گردد اسناد خود را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل  و رسید دریافت نمایند .