جزییات مناقصه و مزایده

آگهــی مزایده پسماند کاتالیست Cucl2

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مزایده عمومی فروش کاتالیست cucl2 ( شماره ۹۶/۲۰۰ ) به مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹  الی  ۹۶/۱۱/۰۲ خواهشمند است پس از دریافت اسناد مزایده و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت ۳ – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : ۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ -۲۴۲۶۰ ۰۶۱۵۲۱  تحویل و رسید دریافت نمایید.

۱۰ روز کاری از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹  الی  ۹۶/۱۱/۰۲