جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مناقصه نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق ( AEROSOL)

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه طراحی ، تهیه متریال ، اجرای عملیات نصب و راه اندازی  سیستم اطفاء حریق  ( AEROSOL) خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحویل  و رسید دریافت نمایند.

مناقصه  از تاریخ 96/۰6/15 الی 96/06/28 دارای اعتبار می باشد.