جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین جامبوبگ

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد، مناقصه تأمین جامبوبگ  را برگزار نماید.
شرح کار و  دستورالعمل مناقصه تامین جامبوبگ به شماره 96/194 در بخش دانلود، در ادامه متن درج شده است.
 از متقاضیان درخواست می گردد پس از دریافت اسناد مناقصه و قبل از اتمام زمان تعیین شده، مدارک خود را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت 3 – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : 06152124306 -24260 061521  تحویل و رسید دریافت نمایند.