جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه پساب واحد VCM

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه پساب واحد VCM  به شماره مناقصه 95/186 را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد ظرایط واگذار نماید. لذا  متقاضیان  به مدت 10 روز کاری از تاریخ 96/01/27 الی 96/02/10 فرصت دارند اسناد مربوطه را از وبسایت دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل  و رسید دریافت نمایند.

مناقصه تا روز شنبه 16 اردیبهشت 96 تمدید شد.