جزییات مناقصه و مزایده

مزایده اقلام ضایعاتی موجود در سلویچ

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

نوع :مزایده
عنوان :اقلام ضایعاتی موجود در سلویچ
شماره :95179
شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده اقلام ضایعاتی موجود در سلویچ متعلق به شرکت پتروشیمی غدیر به شماره 95/179 را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مزایده  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت ۱۰ روزکاری پس از انتشار آگهی در  وبسایت الکترونیکی شرکت، اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده  قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 96/2/10 در پاکت مهر و موم شده به آدرس بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 3 –پتروشیمی غدیر – دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن :  06152124306  ارسال فرمائید.
لازم به ذکر است این آگهی به مدت 10 روز کاری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 96/2/10 اعتبار دارد.