جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی اجرای پوشش مناسب PIT- AD601/ به مدت 5 روز تمدید شد

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اجرای پوشش مناسب PIT- AD601  خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 15 روزکاری پس از انتشار آگهی  اسناد مربوطه را از وبسایت دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3 شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحویل  و رسید دریافت نمایند .

لازم به ذکراست این آگهی به مدت 15 روز کاری از روز شنبه 30/11/95 تا روز چهارشنبه 18/12/95 اعتبار دارد.

آگهی مورد نظر به مدت 5 روز از روز پنجشنبه 19 اسفند 95 الی دوشنبه 23 اسفند 95 تمدید شد.