جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین نیروی انسانی خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی در  وبسایت الکترونیکی شرکت اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحویل  و رسید دریافت نمایند .

لازم به ذکر است این آگهی به مدت 10 روز کاری از روز یکشنبه 95/11/24 تا روز شنبه 95/12/7 اعتبار دارد.