جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین نیروی انسانی خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی در  وبسایت الکترونیکی شرکت اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحویل  و رسید دریافت نمایند .

لازم به ذکر است این آگهی به مدت 10 روز کاری از روز یکشنبه 95/11/24 تا روز شنبه 95/12/7 اعتبار دارد.