جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه رستوران و طبخ غذای پرسنل/ تا 15 اسفند تمدید شد

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه رستوران و طبخ غذای پرسنل خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحویل  و رسید دریافت نمایند .

لازم به ذکر است این آگهی به مدت 10 روز کاری از روز شنبه  95/11/17 تا تاریخ 95/12/1 اعتبار دارد.

آگهی مناقصه رستوران و طبخ غذای پرسنل شرکت از تاریخ 95/12/2 تا پایان ساعت اداری شنبه 95/12/15 تمدید گردید.