جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه بازسازی SECTION واحد 800

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :بازسازی SECTION واحد 800
 • شماره :171
 • تاریخ :
  1394/08/05
 • گروه :خدمات فنی
 • تاریخ تحویل سند :1394/08/18
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد بازسازی SECTION  واحد 800 را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 24333-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانیWWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .دریافت اسناد

 • پیوست ها
 • پیوستی وجود ندارد…