جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین دودستگاه Slid gate Valve مربوط به سایت PVC-RESIN

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :تأمین دودستگاه Slid gate Valve مربوط به سایت PVC-RESIN
 • شماره :174
 • تاریخ :
  1394/09/23
 • گروه :تعمیرات و نگهداری
 • تاریخ تحویل سند :1394/10/06
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تأمین  دودستگاه Slid gate Valve  مربوط به سایت PVC-RESIN را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار/فروشنده واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 24333-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .

 • پیوست ها
 • دریافت پیوست..