جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین دو دستگاه الکترو پمپ

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :تأمین دو دستگاه الکترو پمپ GA-605
 • شماره :172
 • تاریخ :
  1394/09/23
 • گروه :خدمات فنی
 • تاریخ تحویل سند :1394/10/06
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد  تأمین دو دستگاه الکترو پمپ GA-605  را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 24333-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانیWWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .

 • پیوست ها
 • دریافت پیوست…