جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ساخت 6 دستگاه THERMO

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :ساخت 6 دستگاه THERMO ELEMENT
 • شماره :169
 • تاریخ :
  1394/07/01
 • گروه :عمومی
 • تاریخ تحویل سند :1394/07/14
 • متن :شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد ساخت 6 دستگاه THERMO ELEMENT را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار/فروشنده واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 24333-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .
  دریافت اسناد
 • پیوست ها