جزییات مناقصه و مزایده

خرید و اجرای سیستم BIG BAG

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :خرید و اجرای سیستم BIG BAG
 • شماره :176
 • تاریخ :
  1394/11/24
 • گروه :تعمیرات و نگهداری
 • تاریخ تحویل سند :1394/12/11
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد خرید و اجرای سیستم BIG BAG  را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار/فروشنده واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 14 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 24306-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .

 • پیوست ها
 • دریافت پیوست…

خرید و اجرای سیستم BIG BAG

مناقصه

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :خرید و اجرای سیستم BIG BAG
 • شماره :176
 • تاریخ :
  1394/11/24
 • گروه :تعمیرات و نگهداری
 • تاریخ تحویل سند :1394/12/11
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد خرید و اجرای سیستم BIG BAG  را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار/فروشنده واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 14 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 24306-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .

 • پیوست ها
 • دریافت پیوست…