جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل پتروشیمی غدیر

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

 • نوع :مناقصه
 • عنوان :مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل پتروشیمی غدیر
 • شماره :177
 • تاریخ :
  1395/03/24
 • گروه :خدماتی
 • تاریخ تحویل سند :1395/04/08
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل  خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24333-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .