جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین 1200000 عدد پاکت کاغذی

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

ریال

داخلی

عادی

مشاهده جزئیات مزایده و مناقصه
 
 • نوع :مناقصه
 • عنوان :مناقصه تأمین 1200000 عدد پاکت کاغذی
 • شماره :17895
 • تاریخ :
  1395/06/13
 • گروه :بهره برداری
 • تاریخ تحویل سند :1395/06/28
 • متن :

  شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین 000‚200‚1 عدد پاکت کا غذی  خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت 10 روزکاری پس از انتشار آگهی به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24333-06152124306 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به این امور تحویل نمایند .