جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش صادراتی PVC S65 شماره 99/07 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

99/07

پتروشیمی غدیر /

0 تومان

دلار

بین المللی

عادی

فراخوان فروش صادراتی PVC S65 شماره 99/07 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

99/07

پتروشیمی غدیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


دلار

بین المللی

عادی

0 تومان