جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین FFS FILM مورد استفاده در واحد بسته بندی

مناقصه

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰

این شرکت در نظر دارد تامین FFS FILM ( مورد استفاده در واحد بسته بندی ) خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه از تاریخ 1400/01/17 لغایت 1400/01/28 نسبت به ارائه پیشنهاد فنی مطابق با:

1)        دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)        پیش نویس قرارداد پیوست

3)         فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-10011-01

4)        تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت)

5)        تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617