جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)

مناقصه

1400/01

پتروشیمی غدیر /

مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)

0ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پترو شیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC   (اتیلن دی کلراید) به مقدار حدودا 14000 تن خود را مطابق مشخصات و شرح کار ارایه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و توام با ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ساعت 17 روز شنبه  مورخ 1400/02/25  نسبت به ارسال مدارک مناقصه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از سایت پتروشیمی غدیر به آدرس  WWW.GPC.IR : دریافت نمایند تمامی پاکت ها می بایست به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان،خیابان شفق،  کوچه آبشار، پلاک 1 دفتر محرمانه حراست تهران تحویل گردد.

تلفن تماس : 41791000 داخلی 106