جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مناقصه تامین STRETCH HOOD FILM مورد استفاده در واحد بسته بندی

مناقصه

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

این شرکت در نظر دارد تامین STRETCH HOOD FILM ( مورد استفاده در واحد بسته بندی ) خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه از تاریخ 1400/002/02 لغایت 1400/02/11 نسبت به ارائه پیشنهاد فنی مطابق با:

1)        دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)        پیش نویس قرارداد پیوست

3)         فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-10011-01

4)        تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02  (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت)

5)        تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01

 

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617