جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)

مناقصه

1400/01

پتروشیمی غدیر /

0ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پترو شیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین ماده شیمیاییEDC   (اتیلن دی کلراید) به مقدار حدودا 14000 تن خود را مطابق مشخصات و شرح کار ارایه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و توام با ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ساعت17 روز شنبه  مورخ 1400/02/25نسبت به ارسال مدارک مناقصه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از سایت پتروشیمی غدیر به آدرس  WWW.GPC.IR : دریافت نمایند تمامی پاکت ها می بایست به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان،خیابان شفق،کوچه آبشار، پلاک 1 دفتر محرمانه حراست تهران تحویل گردد.

تلفن تماس : 41791000 داخلی 106