جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب کاور داکت مسیرکابل های برق و ابزار دقیق پتروشیمی غدیر

مناقصه

1400/02

پتروشیمی غدیر /

0ریال

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد خرید و نصب کاور داکت مسیرکابل های برق و ابزار دقیق خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 1400/02/27 لغایت 1400/03/17 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

دستورالعمل شرکت در مناقصه

پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

DETAIL ( 4 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در سه پاکت الف  ب  ج به آدرس زیر اقدام نمایند .

* جلسه توجیهی در تاریخ : 1400/03/04 راس ساعت: 10:00 در محل سایت برگزار می شود. لازم بذکر است حضور نماینده فنی آن شرکت در جلسه توجیهی الزامی می باشد.

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617