جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره: 1400/03 غ ع - تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)

مناقصه

1400/03

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰

ریال

داخلی

عادی

شرکت پترو شیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC   (اتیلن دی کلراید) به مقدار حدودا 14000 تن خود را مطابق مشخصات و شرح کار ارایه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای انجام می شود، لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ 1400/۰۳/۱0 نسبت به ارسال مدارک مناقصه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از سایت پتروشیمی غدیر به آدرس  WWW.GPC.IR : دریافت نمایند تمامی پاکت ها می بایست به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان،خیابان شفق،  کوچه آبشار، پلاک 1 دفتر محرمانه حراست تهران تحویل گردد.

تلفن تماس : 41791000 داخلی 421