جزییات مناقصه و مزایده

ساخت و نصب مخزن به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی

مناقصه

1400/05

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۸

ریال

داخلی

عادی

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

این شرکت در نظر دارد ساخت و نصب مخزن به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/03/18 لغایت 1400/04/12 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

دستورالعمل شرکت در مناقصه

ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

DETAIL ( 4 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در سه پاکت الف  ب  ج به آدرس زیر اقدام نمایند .

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617