جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای piping مربوط به fire water واحد VCM

مناقصه

1400/07

پتروشیمی غدیر /

0ریال

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۱

این شرکت در نظر دارد اجرای Piping مربوط به Fire water واحد VCM خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/04/01لغایت 1400/04/20نسبت به ارائه پیشنهاد فنی مطابق با دستور العمل شرکت در مناقصه (در پاکت ب  ) اقدام و به آدر زیر ارسال نمایند.
دستورالعمل شرکت در مناقصه
پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )
 فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )
تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )
DETAIL ( 20 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617