جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مناقصه تامین پالت پلاستیکی به شماره 1400/014

مناقصه

1400/014

پتروشیمی غدیر /

تمدید مناقصه تامین پالت پلاستیکی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 1400/014 غ ع

0 تومان

ریال

داخلی

تجدید شده

این شرکت در نظر دارد تامین پالت پلاستیکی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/05/10 لغایت 1400/05/18 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده ، TC-FO-1013-01 ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

7)      *** فرم متمم شماره:1 ( حتماً توضیحات ملاحظه گردد ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

 در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تمدید مناقصه تامین پالت پلاستیکی به شماره 1400/014

مناقصه

1400/014

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

تجدید شده

0 تومان

تمدید مناقصه تامین پالت پلاستیکی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 1400/014 غ ع

این شرکت در نظر دارد تامین پالت پلاستیکی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/05/10 لغایت 1400/05/18 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده ، TC-FO-1013-01 ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

7)      *** فرم متمم شماره:1 ( حتماً توضیحات ملاحظه گردد ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

 در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.