جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین جامبو بگ 1400/013

مناقصه

1400/013

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین جامبو بگ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/04/17 لغایت 1400/05/03 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده ، TC-FO-1013-01 ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف  ب  ج به آدرس زیر اقدام نمایند.

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617