جزییات مناقصه و مزایده

مزایده اقلام ضایعاتی موجود در سلویج به شماره: 017/1400 غ ع

مزایده

1400/017

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد مزایده اقلام ضایعاتی موجود در سلویج خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/05/19 لغایت 1400/06/07 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)     ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

2)     پیش نویس قرارداد پیوست + اسناد و مدارک مزایده ( در پاکت ب )

3)     تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)     تکمیل فرم پیشنهاد قیمت ( مهر و تایید شده در پاکت ج )

       بمنظورآشنایی با موقعیت محل و بازدید، از تاریخ نشر آگهی از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 12:00 ( به غیر از روزهای تعطیل ) با هماهنگی واحد انبار میسر می باشد.

در دو پاکت ( الف ج ) به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617