جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عملیات اجرایی زیر سازی برج DA602B به شماره 1400/019 غ ع

مناقصه

1400/019

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد عملیات اجرایی زیر سازی برج DA602B، خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 1400/06/10 لغایت 1400/07/04 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

3)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

4)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)      DETAIL ( 6 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در پاکت (ب) به آدرس زیر اقدام نمایند.

 

* لازم بذکر است جهت بازدید از محل در روزهای کاری با هماهنگی قبلی اقدام فرمایید.

 

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617