جزییات مناقصه و مزایده

تمدید مناقصه تامین تجهیزات و البسه ایمنی به شماره 1400/016 غ ع

مناقصه

1400/016

پتروشیمی غدیر /

0 تومان

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تأمین تجهیزات و البسه ایمنی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/06/22 لغایت 1400/07/10 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه ( مهر و امضاء شده در پاکت ب )

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده ، TC-FO-1013-01 ( در پاکت ب )

4)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

ضمائم : فایل RAR شامل مشخصات فنی اقلام مورد درخواست

در سه پاکت الف  ب  ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تمدید مناقصه تامین تجهیزات و البسه ایمنی به شماره 1400/016 غ ع

مناقصه

1400/016

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

این شرکت در نظر دارد تأمین تجهیزات و البسه ایمنی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/06/22 لغایت 1400/07/10 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه ( مهر و امضاء شده در پاکت ب )

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  تامین کننده ، TC-FO-1013-01 ( در پاکت ب )

4)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

ضمائم : فایل RAR شامل مشخصات فنی اقلام مورد درخواست

در سه پاکت الف  ب  ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.