جزییات مناقصه و مزایده

تامین ماده شیمیایی Tween 21 به شماره: 1400/024 غ ع

مناقصه

1400/024

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد ماده شیمیایی Tween 21 خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/07/04 لغایت 1400/07/25 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      پیوست شماره 3 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

5)      DATA SHEET  و مشخصات فنی بصورت PDF (مهر و تایید شده در پاکت ب)

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617