جزییات مناقصه و مزایده

عملیات رنگ آمیزی color code واحد pvc&ut&vcm به شماره: 1400/025 غ ع

مناقصه

1400/025

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۴ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد عملیات رنگ آمیزی color code واحد pvc&ut&vcm خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/07/04 لغایت 1400/07/25 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

5)      پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617