جزییات مناقصه و مزایده

تامین GA301-302-303 GAS BLOWER به شماره 1400/023 غ ع

مناقصه

1400/023

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۷ آبان ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین ( 3 دستگاه )  GA301-302-303 GAS BLOWER: خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 1400/08/17 لغایت 1400/09/17 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      پیوست شماره 3 ( مهر و تایید شده در پاکت ب ) 2 برگ

5)       اسناد فنی فایل RAR 2 فایل (مهر و تایید شده در پاکت ب)

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617