جزییات مناقصه و مزایده

ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 1400/027 غ ع

مناقصه

1400/027

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۴ آبان ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature، چیلرهای جذبی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/08/24لغایت 1400/09/15 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

5)      کلیه نقشه ها و مستندات پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       پیش نویس قرارداد ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)      تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617