جزییات مناقصه و مزایده

ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ذخیره به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی به شماره: 1400/028 غ ع

مناقصه

1400/028

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۲ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

 

این شرکت در نظر دارد ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ذخیره به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی  خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/09/22 لغایت 1400/10/13 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

 

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

5)      پیش نویس قرارداد نقشه ها ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617