جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای piping مربوط به fire water واحد VCM، به شماره: 1400/029 غ ع

مناقصه

1400/029

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۲ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد اجرای Piping مربوط به Fire water واحد VCM خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/09/22 لغایت: 1400/10/13 نسبت به ارائه پیشنهاد فنی مطابق با دستور العمل شرکت در مناقصه ( در پاکت ب ) اقدام و به آدر زیر ارسال نمایند. جهت شرکت در مناقصه بازدید از محل الزامی می باشد. تاریخ بازدید روز سه شنبه مورخ:1400/09/30 با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت مربوطه.

1)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

2)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

3)       پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

4)        فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

5)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 ( پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

6)       DETAIL (20 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

 

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617