جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین 144 تن PVA%88 به شماره 1400/037 غ ع

مناقصه

1400/037

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۴ دی ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تأمین 144 تن PVA%88 خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/10/14 لغایت 1400/11/03 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

 

1)       دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)       ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)       تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

5)       پیش نویس قرارداد + INSPECTION TEST PLAN ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

6)       تکمیل فرم الزامات خرید TC-FO-1013 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

7)       پیوست شماره1 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

8)       تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617