جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه تامین تیوب شماره 1400/030

مناقصه

1400/030

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۳ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین تیوب های مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/11/03 لغایت 1400/11/12 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

 

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4)      فرم الزامات خرید کالا و تجهیزات ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

5)      تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617